Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI sklepu Kozacka Kukurydza.

 

I. Informacje ogólne

 1. Sklep www.kozackakukurydza.pl zajmuje się sprzedażą nasion kukurydzy różnego gatunku. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników podczas korzystania ze strony www.kozackakukurdzyca.pl oraz w trakcie procesu rejestracji.
 1. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.kozackakukurydza.pl jest SPFE Company Mais (dalej: „Administrator”).
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe dla Administratora jest ECG SEEDS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16 w Bydgoszczy, 85-034 Bydgoszcz.
 3. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

 

II. Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych, w  zależności od podejmowanych przez Użytkownika czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do zawarcia
 • umowa sprzedaży lub inne działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli takowa zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Cel przetwarzania

  1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podmiot przetwarzający nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
  2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, a w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

IV. Okres przetwarzania danych

Dane Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie istnieć ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania  danych Użytkownika lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony lub
 • zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, jeśli to ona była podstawą przetwarzania,
 • w innych przypadkach.

 

V. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO przysługuje prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sklepowi www.kozackakukurydza.pl. Cofnięcie zgody wywołuje skutki od momentu jej wycofania i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Sklep www.kozackakukurydza.pl zgodnie z prawem sprzed cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może uniemożliwiać dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z przepisami prawa Sklep www.kozackakukurydza.pl może świadczyć jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Użytkownik w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep www.kozackakukurydza.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania będzie wyrażony w formie rezygnacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną do Sklepu kozackakukurydza.pl .
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia niektórych jak również wszystkich danych osobowych. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Użytkownikowi w przypadku jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w których je przetwarzano,
  2. Użytkownik wycofał określoną zgodę, która była podstawą przetwarzania danych,
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora do niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które nie są prawidłowe. Mając na uwadze cele przetwarzania danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które dostarczył Administratorowi. Może również żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane przez Administratora do innego, wskazanego przez Użytkownika administratora danych osobowych, o ile nie istnieją ku temu przeszkody techniczne.
 7. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw Użytkownik powinien się skontaktować z Administratorem, za pomocą wskazanego na stronie kozackakukurydza.pl adresu e-mail.
 9. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

VI. Powierzanie i przekazywanie danych.

 1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych ECG SEEDS sp. z o. o. w celu realizacji umówi i promocji produktów. Administrator oświadcza, że wyżej wymieniony podmiot zapewnia wszelkie odpowiednie środki ochrony danych osobowych, które są mu przekazywane.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak przekazanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu realizacji usługi okaże się konieczne, Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane. Administrator może mieć jednak obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Zebrane dane mogą być udostępnione pracownikom lub osobom współpracującym
  (na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Administratora  w  zakresie  należytego  przetwarzania  danych  osobowych lub zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 4. Dane mogą także zostać udostępnione w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi lub w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw Administratora.

 

VIII. Profilowanie

  1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.
  2. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 

 

POLITYKA  PLIKÓW COOKIES

 

 1. Serwis kozackakukurydza.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka to małe ilości danych zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki te umieszczane są w trakcie łączenia Użytkownika z danym serwerem internetowym. Pliki cookie składają się z szeregu liter i liczb. Służą do zapisywania informacji o Użytkowniku oraz przechowywania są ustawień i innych informacji z odwiedzanych przez niego stron.
 3. Ciasteczka są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane przez współpracujących z kozackakukurydza.pl, reklamodawców oraz partnerów.
 4. Rodzaje ciasteczek:

– sesyjne, pozwalają na prawidłowe korzystanie ze strony www.kozackakukurydza.pl w tym logowania się na stronie,

– statystyczne, gromadzą dane o działaniach Użytkowników na stronie www.kozackakukurydza.pl.

 1. Ciasteczka mogą być wykorzystywane m.in. do zapamiętywania haseł i loginów, zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu, analizy czasu spędzonego na danej stronie czy zapamiętywania wybranych przez Użytkownika ustawień. Administrator może przetwarzać dane zawarte w ciasteczkach podczas korzystania przez odwiedzających ze strony kozackakukurydza.pl.
 2. Ciasteczka wykorzystywane są przez stronę kozackakukurydza.pl i znajdują się w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce. Użytkownik możne również je usunąć bądź całkowicie wyłączyć ich akceptację dla strony www.kozackakukurydza.pl.
 3. Jeśli Użytkownik ograniczy możliwość ustawienia plików cookie i wykorzystywania podobnych technologii, może to wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług, ponieważ wyeliminuje to personalizację. Może to również uniemożliwić Użytkownikowi zapisanie dostosowanych ustawień.