Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.kozackakukurydza.pl

 

§1

Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje pojęć:

 1. Sprzedawca – oznacza ECG SEEDS Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Długiej 16, 85-034 Bydgoszcz.
 2. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu oferowane przez ECG SEEDS Sp. z o . o. Towary poprzez Sklep.
 3. Sklep – oznacza sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym kozackakukurydza.pl, poprzez który można nabyć Towary oferowane przez ECG SEEDS Sp. z o. o.
 4. Towary – produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, a w szczególności nasiona kukurydzy oferowane w workach o różnej masie.
 5. Administrator – oznacza administratora danych osobowych.
 6. Regulamin – oznacza regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.kozackakukurydza.pl.
 7. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich możliwości Sklepu internetowego.
 8. Siła wyższa – oznacza wszelkiego rodzaju zdarzenia, których nie można było przewidzieć i wystąpiły one niezależnie od Sprzedającego, a w szczególności pandemie, wojny, trzęsienia ziemi, powodzie itp.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego kozackakukurydza.pl, warunki składania zamówień na oferowane w Sklepie produkty, czas oraz zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właścicielem Sklepu jest ECG SEEDS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Długiej 16, , 85-034 Bydgoszcz.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie do przedstawiania informacji o nowych produktach, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§3

Ceny i warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu kozackakukurydza.pl wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 2. Ceny poszczególnych produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo określane dla każdego zamówienia indywidualnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie kozackakukurydza.pl z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Kupującego obowiązuje cena z momentu zakupu Towarów w Sklepie. Sprzedawca nie może zmieniając cennik, żądać od Kupującego zapłaty ceny innej niż tej, jaka obowiązywała w momencie dokonywania zakupu przed datą wprowadzenia zmian.

§4

Zasady korzystania ze sklepu i składania zamówień

 1. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Zamówienia w sklepie internetowych znajdującym się pod domeną www.kozackakukurydza.pl można składać 24 godziny na dobę poprzez koszyk zakupów.
 3. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe informacje na temat Towarów, Sklep zamieszcza na stronie kozackakukurydza.pl , a są to przede wszystkim opisy produktów z wyszczególnionym gatunkiem i pochodzeniem nasion oraz ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
 4. Kupujący poprzez złożenie zamówienia oświadcza jednocześnie, iż wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 5. Kupujący w celu skorzystania ze Sklepu zobowiązany jest do stworzenia profilu poprzez Rejestrację.
 6. Kupujący, podczas procesu rejestracji, zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego zgodnie z prawdą. Kupujący poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz o stworzenie hasła zabezpieczającego. Kupujący wskaże ponadto adres, na jaki ma zostać dostarczone złożone przez Kupującego zamówienie.
 7. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Kupującego.
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedawcy informację zwrotną w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został wskazany podczas rejestracji. Informacja będzie zawierać szczegóły realizacji zamówienia oraz warunki dostawy, a także nadany numer zamówienia i będzie stanowić potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 9. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego, zamówienie zostanie potwierdzone. W przypadku braku możności potwierdzenia zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednich, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się wraz z momentem potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę poprzez zwrotną wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 8.
 11. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT, po podaniu przez Kupującego wszystkich potrzebnych do wystawienia faktury VAT informacji.
 12. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 

§5

Warunki płatności

 1. Płatności za zamówienie dokonywane są w postaci przelewu na wskazany numer konta Sprzedawcy.
 2. Klient może wybrać dowolną z niżej wskazanych form płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy PayU,
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU,
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.kozackakukurydza.pl
 4. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego lub poprzez kartę płatniczą za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Sprzedawcy, a czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Wybór formy płatności przez Klienta poprzez kartę kredytową odbywa się poprzez użycie jednej z następujących kart kredytowych:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 •  
 1. Podstawą do dokonania płatności w formie zwykłego przelewu bankowego jest informacja w formie wiadomości e-mail, wysłana do Kupującego przez Sprzedawcę, w której znajdują się wszelkie dane niezbędne do wykonania przelewu, a tym samym zrealizowania płatności. W wiadomości zostaną w szczególności podane zostaną: nazwa i adres Sprzedawcy, numer konta bankowego, na które Kupujący dokonuje wpłaty oraz tytuł zapłaty.
 2. Kupujący zobowiązany jest uiścić za zakupiony Towar kwotę całościową, będącą sumą ceny zakupu oraz kosztów dostawy.

 

§6

Wysyłka i dostawa

 1. Sprzedawca zastrzega, iż koszty Towaru w całości pokrywa Sprzedający.
 2. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostawy zależny jest od gabarytów przesyłki, wagi oraz wartości zamówienia. Jeśli zamówienie dotyczy produktu, dla którego koszt dostawy jest z góry określony, ze względu na jego mały gabaryt (mieszczący się wagowo w przesyłkach kurierskich standardowych czy paletowych), koszt dostawy jest doliczany do zamówienia po dodaniu go do koszyka. Jeśli towar jest gabarytowo duży, dostawa odbywa się własnym transportem sklepu lub transportem producenta, o czym Klient jest powiadamiany, jak również jest z nim ustalana wysokość ceny za transport oraz termin dostawy.
 4. Data wysyłki Towaru przez Sprzedawcę jest datą realizacji zamówienia.
 5. Zamówione Towary dostarczane są własnym transportem Sklepu lub za pośrednictwem firm kurierskich.
 6. W momencie odbioru zamówienia, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 7. Zamówiony Towar staje się własnością Kupującego po uregulowaniu przez Kupującego całej należności, wynikającej z przedłożonej do zamówienia faktury VAT.

 

 

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego prawa Kupujący ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę, składając stosowne oświadczenie, które należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby lub do oddziału bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu znajdujący się na stronie www.kozackakukurydza.pl.
 2. Po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa. Po upływie tego terminu zwrot zamówionego Towaru nie będzie możliwy.
 3. Towar, którego zwrot dotyczy musi być kompletny i nieuszkodzony.
 4. Do zwracanego Towaru należy dołączyć wystawioną uprzednio przez Sprzedawcę fakturę VAT oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.
 5. W przypadku, gdy zwracany Towar jest niekompletny lub uszkodzony Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
 6. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Towar w sposób należyty tak, aby nie uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu podczas transportu.
 7. Po przyjęciu zwracanego towaru Sprzedawca dokonuje zwrotu Kupującemu kwoty wpłaconej przez niego na poczet nabycia określonego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od umowy. W przypadku wystawienia faktury VAT Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy płatności za zamówiony Towar, chyba że Kupujący zgłosił Sprzedawcy prośbę o dokonanie zwrotu określonej kwoty pieniężnej w innej formie. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z dokonaniem przez Sprzedawcę zwrotu płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobligowany do odesłania zakupionego Towaru do siedziby Sprzedawcy lub do oddziału niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformuje Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Kupujący odeśle uprzednio zakupiony Towar przed upływem terminu 14 dni. W przypadku przekroczenia ustalonego przez Strony 14-dniowego terminu, Kupujący zobligowany jest do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z opóźnionym zwrotem, o których zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę.
 10. Jeśli rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, ze względu na swój gabaryt, dostarczona została do miejsca wskazanego przez Kupującego transportem zorganizowanym przez Sprzedawcę odbiór przedmiotu od Kupującego nastąpi w ten sam sposób. Kupujący jest w tym wypadku zobligowany do poniesienia kosztów transportu w takiej formie.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

§8

 Reklamacje i niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedawca informuje, iż każda partia towaru posiada międzynarodowy certyfikat ISTA (International Seed Testing Association), określający siłę kiełkowania nasion. Minimalna temperatura, konieczna do właściwego kiełkowania nasion, określona jest na karcie danej odmiany. Niezgodności z powyższym są podstawą do uwzględnienia reklamacji. 
 2. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, zaistniałymi na skutek transportu mogą być rozpatrywane na podstawie sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Kupującego oraz dostawcę przesyłki (kuriera). W sytuacji, gdy protokół taki nie został sporządzony przy Kurierze, reklamacja również będzie rozpatrywana. W przypadku dostawy firmą transportową lub transportem własnym Sklepu, wszelkie wady widoczne zaistniałe podczas transportu będą rozpatrywane bezpośrednio w miejscu stwierdzenia wady, tj. pod adresem doręczenia przesyłki.
 3. Maksymalny czas na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego wynosi 7 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia o zgłoszeniu niezgodności towaru z umową. Datą złożenia reklamacji jest data wpływu oświadczenia reklamacyjnego do Sprzedawcy.
 4. Reklamacje należy wysyłać listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy bądź do oddziału lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Sklepu znajdujący się na stronie internetowej www.kozackakukurydza.pl.
 5. W przypadku przesłania zgłoszenia reklamacyjnego w formie e-mail, Kupujący otrzyma potwierdzenie zwrotne przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy również w formie e-mail.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, jak również nazwę produktu i jego ilość oraz uzasadnienie reklamacji, w tym także precyzyjny i dokładny opis niezgodności zakupionego produktu z Umową.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, z zachowaniem terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Sprzedany Kupującemu Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§9

 Spory

 

 1. Strony mają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia powstałych sporów, na drodze polubownej, poprzez mediację lub zawartą ugodę.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego kozackakukurydza.pl Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym kozackakukurydza.pl wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 3. Korzystając ze Sklepu Kupujący akceptuje Regulamin w jego aktualnym brzmieniu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu zobowiązuje się poinformować Kupujących korzystających ze strony internetowej Sklepu, wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin został zatwierdzony przez Właściciela Sklepu i obowiązuje od dnia 12.02.2020r.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..   

                                                                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data)

……………………………………………………………..
        (imię i nazwisko Kupującego)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
                           (adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 30 maja 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży  nr …………………. zawartej dnia ……………. r. z …………………………………………………………….. W związku z powyższym odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

objętych przeze mnie w posiadanie dnia: ………………… r. i zakupionych w sklepie internetowym …………………………………………………….. dnia: ……………..… r. , które zostały doręczone na następujący adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

                                                                                                                         ………………………………………………..
                                                                                                                                                                                                                                   (Podpis )

 

 

 

………….………………………………………………………………………..   

                                                                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data)

……………………………………………………………..
        (imię i nazwisko Kupującego)

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
                           (adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………….. r. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………..…………..…….

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. Wada została stwierdzona w dniu …….………… r. 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………. (słownie :………………………………) zł, 

Proszę o zwrot podanej kwoty na następujący numer rachunku bankowego ………………………….. …………………..……………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny zakupionego towaru następujący numer rachunku bankowego………………………………………………………………………………………………………………………………… * (art. 560 1)

                                                                                                                         ………………………………………………..
                                                                                                                                                                                                                               (Podpis)

 

 

 

 (*) Zaznaczyć wybrany wariant