Regulamin Promocji

 1. Regulamin promocji „DARMOWE BADANIA GLEBY”

§1

 1. Organizatorem promocji „DARMOWE BADANIA GLEBY” zwanej dalej „Promocją” jest spółka ECG SEEDS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Długiej 16, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji ustala się od dnia 11.11.2021r do dnia 31.12.2021r lub wyczerpania zapasów („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji jest dostępna na następującej stronie internetowej sklepu internetowego marki www.kozackakukurydza.pl („Sklep”) oraz w siedzibie Organizatora.

 

§2

 1. Aby wziąć udział w promocji należy zarejestrować fakturę VAT za zakupione jednostki siewne KOZACKIEJ KUKURYDZY na stronie www.kozackakukurydza.pl/badaniagleby
 2. Uczestnikiem może być każdy Klient tj. osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu Towary poprzez Sklep kozackakukurydza.pl
 3. Uczestnik musi wyrazić zgodę na udział w promocji.
 4. Wzięcie udziału w promocji, a tym samym wyrażenie przez Uczestnika zgody jest dobrowolne.
 5. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności opisanej na stronie www.kozackakukurydza.pl
 7. Promocja obejmuje wszystkie dostępne odmiany kukurydzy znajdujące się na stronie kozackakukurydza.pl.
 8. Uczestnikowi promocji, spełniającemu warunki określone w niniejszym paragrafie zostaną wykonane BEZPŁATNE BADANIA GLEBY na zasobność w azot, fosfor, potas oraz pH.
 9. Uczestnik dostanie wyniki badania razem ze szczegółowymi rekomendacjami nawozowymi w kilogramach.
 10. Ilość bezpłatnych badań gleby jest uzależniona od ilości zamówionych i opłaconych, na podstawie faktury VAT, jednostek siewnych kukurdzy:a ) od 1 do 10 zamówionych jednostek siewnych – 1 darmowa próbka

  b) od 11 do 21 zamówionych jednostek siewnych – 10 darmowych próbek

  c) od 22 do 42 zamówionych jednostek siewnych – 15 darmowych próbek

  d) od 43 do 63 zamówionych jednostek siewnych– 20 darmowych próbek

  e) powyżej 64 zamówionych jednostek siewnych – 30 darmowych próbek

 11. Próbki z ziemią Uczestnik powinien pobrać według instrukcji otrzymanej po zarejestrowaniu faktury VAT, na wskazany adres e-mial
 12. Badania wykonywane są w oparciu o holenderską technologię bazującą na skanerze bliskiej podczerwieni.
 13. Próbki z ziemią Uczestnik ma dostarczyć kurierem na otrzymany po zarejestrowaniu faktury VAT adres. Organizator może odebrać próbkę od Uczestnika w ustalonym dniu za pośrednictwem kuriera DHL. Koszt paczki do 30 kg 15 zł brutto.
 14. Każdy uczestnik promocji, otrzyma dodatkowo 50% rabatu na dodatkowe, nieobjęte promocją, badania gleby.
 15. Bezpłatne badania gleby można wykorzystać do 30 listopada 2022 roku, włącznie. 

§3

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny.
 2. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Regulaminu Promocji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r..
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.11.2021r.